Gebruikerslogin

Clubstatuten

Duikclub De Buddy’s vzw


 

Mezendreef 14


2910 Essen


Ondernemingsnummer:
0446.395.087 RPR Antwerpen


E-mail:info@debuddys.beWebsite:
www.debuddys.be


 


 


 


 


 


 


NIEUWE STATUTEN – NIEUWE AFGEKORTE BENAMING -
ZETELWIJZIGING


 


 


 

De
algemene vergadering van zaterdag 22 augustus 2020, geldig samengeroepen en
beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft
besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De volgende statuten
worden aangenomen:

 

 

 

 

 

 

TITEL
I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR


 


 

ARTIKEL 1

 

De vereniging zonder
winstoogmerk draagt de naam: Duikclub De Buddy’s De verkorte benaming van de
vzw is: De Buddy’s

 

ARTIKEL 2

 

De zetel van de
vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 

De zetel van de
vereniging is gevestigd te Mezendreef 14, 2910 Essen

 

Hij
kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen
wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is
tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

 

Het emailadres van de vzw is
info@debuddys.be

De
website van de vzw is


www.debuddys.be

 

De
wijzigingen van het emailadres en van de website kunnen door het bestuursorgaan
in de statuten worden aangepast.

 

ARTIKEL 3

 

De
vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid,
rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters,
de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval,
voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft
als belangeloze doelstelling: het bevorderen en stimuleren van het sportduiken
in al zijn onderdelen, zowel op sportief als op wetenschappelijk vlak en dit in
de meest uitgebreide zin.

 

De vereniging
streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde
activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten zijn onder meer:

-           

Het geven van duikgerichte opleidingen en dit op
alle niveaus van de duiksport;

-           

Het organiseren van clubduiken en trainingsduiken

 

De omschrijving
van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

 

De
vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter
bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed
worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

 

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig
met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92.
De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels-
of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden
uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182
WIB92.

 

ARTIKEL 4

 

De
vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden
worden.

 

 

 

TITEL
II: LEDEN


 


 

ARTIKEL 5

 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen.

 

De vereniging telt effectieve en niet-effectieve leden. De volheid
van het lidmaatschap, met inbegrip
van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan
de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen
wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de
effectieve leden toepasselijk.

 

Niet-effectieve
leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben
geen stemrecht op de algemene
vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen
van de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.

 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk
verwezen naar de effectieve leden. ARTIKEL 6

Als
lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon
die door het bestuursorgaan wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een
kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden
ingediend bij het bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 7

 

Het
bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen
als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging
toelaten. Deze worden beschouwd als niet-effectieve leden. Hun rechten en
plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement.

 

ARTIKEL 8

 

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum
450 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door het

bestuursorgaan.
De leden kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen
een bepaalde termijn te betalen.
Het lid dat niet betaalt binnen
dertig dagen na afloop
van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

 

ARTIKEL 9

 

Elk lid kan ten allen tijde
uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon
of aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter
kennis worden gebracht.

 

Een
lid kan worden uitgesloten door de algemene vergadering, conform de procedures
verderop voorzien in de statuten.

 

Een
lid kan eveneens geschorst worden van de activiteiten van de vereniging door
een beslissing van het bestuursorgaan. Bij schorsing wordt een voorstel
tot uitsluiting gericht
aan de algemene vergadering.
Beslist de algemene vergadering om niet tot uitsluiting over te gaan, vervalt
ook de schorsing.

 

ARTIKEL 10

 

Uittredende
of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor
gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

 

TITEL
III: HET BESTUURSORGAAN


 


 

ARTIKEL 11

 

De
vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie
bestuurders die benoemd worden onder de leden van de vereniging. Indien en
zolang de vzw minder dan drie leden heeft, bestaat het bestuursorgaan uit twee
bestuurders. Ingeval van een tweehoofdig bestuursorgaan, kan een lid van het
bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen.

 

ARTIKEL 12

 

Jaarlijks
neemt minstens één bestuurder ontslag uit het bestuursorgaan. De bestuurder
waarvan de benoeming het langst geleden is, komt hierbij steeds als eerste aan
bod, tenzij er ondertussen een andere bestuurder ontslag heeft genomen uit het
bestuursorgaan. De algemene vergadering kan een ontslagnemende bestuurder die
zich opnieuw kandidaat stelt meteen opnieuw benoemen tot bestuurder.

 

ARTIKEL 13

 

De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. ARTIKEL 14

Het
mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering,
door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat
(in voorkomend geval),
door verlies van het lidmaatschap
of door overlijden.

 

ARTIKEL 15

 

Een
bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij
gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag
gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders
onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan
samenkomen om:

ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke
termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de
coöptatie bevestigen),

ofwel binnen
een redelijke termijn
een algemene vergadering bijeen te roepen,
welke in de vervanging
van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

 

In eerste voormelde geval,
op het ogenblik van coöptatie, en in tweede
voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder
wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van
de betrokken bestuurder in.

 

ARTIKEL 16

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het
bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan
niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

 

Op
de bijeenkomsten van het bestuursorgaan kan een bestuurder zich door een andere
bestuurder laten vertegenwoordigen. Hierbij kan een bestuurder maximaal één
andere bestuurder vertegenwoordigen.

 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop
is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die
hem vervangt doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van
een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten
beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 17

 

Wanneer
het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit
meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

 

De
bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen
van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door
de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.

 

De
regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt
gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

ARTIKEL 18

 

In
uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij
eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met
uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag
van de volgende bijeenkomst. Hierbij
worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke
besluitvorming ondersteunen.

 

ARTIKEL 19

 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
bestuurders.

 

De
vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij
ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de
vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de
bestuurders, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 20

 

Van
elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

 

ARTIKEL 21

 

Het
bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en
nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie
zich op het zeteladres van de vereniging.

 

ARTIKEL 22

 

Het
bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan
benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en elke functie
die zij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

 

Tenzij hiertoe
niemand in aanmerking komt, moet de voorzitter een bestuurder zijn die al ten minste
drie jaar achtereenvolgend effectief lid is van de vzw.

 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

 

De
ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a)  

op vrijwillige basis
door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of
aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan

b)  

door afzetting door het bestuursorgaan. De
beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden
van de betrokkene.

 

ARTIKEL 23

 

Onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het
individuele optreden van de voorzitter.

 

ARTIKEL 24

 

Bestuurders die
conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden
niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

ARTIKEL 25

 

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op
binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door
het bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 26

 

Het bestuursorgaan
kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast
met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

 

Het
dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze
vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

 

Hun benoeming
gebeurt door het bestuursorgaan.

 

De
ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a)  

op vrijwillige basis
door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via
mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan

b)  

door afzetting door het bestuursorgaan. De
beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden
van de betrokkene.

 

ARTIKEL 27

 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur
worden op intern vlak steeds
genomen in collegiaal overleg, volgens de gewone
regels van beraadslagende vergaderingen.

 

Voor
de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee
dagelijkse bestuurders.

 

 

 

TITEL
IV: ALGEMENE VERGADERING


 


 

ARTIKEL 28

 

De
algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt
voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig
is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid
onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.

 

Een lid kan zich echter door een ander lid of door een niet-effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid of niet-effectief lid kan slechts
drager zijn van één volmacht. Elk lid beschikt slechts over één stem op de
algemene vergadering.

 

Niet-effectieve
leden kunnen op de bijeenkomsten van de algemene vergadering worden uitgenodigd
als toeschouwer.

 

ARTIKEL 29

 

Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:

 

-                          

het wijzigen van de statuten, behoudens in de
gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het
WVV,

-                          

de benoeming en de afzetting van de bestuurders

-                          

de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders
ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

-                          

de benoeming en de afzetting van de commissarissen
en het bepalen van hun bezoldiging,

-                          

de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,

-                          

de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,

-                          

de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

-                          

de uitsluiting van een lid van de vereniging,

-                          

de omzetting van de vzw in een ivzw, in een
coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende
coöperatieve vennootschap sociale onderneming,

-                          

het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet
van een algemeenheid,

-                          

alle gevallen waarin deze statuten
het vereisen. ARTIKEL 30

De
algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan
telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het
bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 31

 

Het bestuursorgaan
is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden
daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of
aangetekende brief waarin de

te
behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot
bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de
veertigste dag na dit verzoek.

 

ARTIKEL 32

 

De
oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend
of verzonden worden door de voorzitter of door de secretaris. Alle leden,
bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via
mail of indien uitdrukkelijk gevraagd door de betrokkene per gewone brief
tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 33

 

De
oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda,
die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende
brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda
worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf
dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen
die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 34

 

Behoudens
de in de wet en in de statuten vermelde aangelegenheden, worden de besluiten
genomen onder de toepassing van de gewone regels van beraadslagende
vergaderingen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht
het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop,
beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat
ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan
een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen
worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 35

 

Tot
wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene
vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is,
zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden
besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald,
en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend
op de eerste vergadering worden
gehouden.

 

Voor
elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het
doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e
van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten
beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 36

 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden
dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van
de vereniging vereist.

 

 

ARTIKEL 37

 

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde
regels als deze beschreven voor het wijzigen
van de statuten vereist.

 

Bij
uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de
oproeping en moet het lid gehoord worden.

 

ARTIKEL 38

Van elke vergadering worden
notulen gemaakt, die ondertekend worden
door de leden die het wensen.
De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende
derden worden ingezien.

 

 

 

 

TITEL
V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN


 


 

ARTIKEL 39

 

Het
boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Het
bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de
begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de
jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

 

 

 

 

TITEL
VI: ONTBINDING


 


 

ARTIKEL 40

 

Behoudens
gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts
de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van
4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging
vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging
moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

 

Zijn
geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene
vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing
gelaten.

 

In
geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij
gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars.

 

De
algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de
vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van en mits naleving van de
wettelijke bepalingen ter zake.

 

Indien
meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd
om alle handelingen te stellen
die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar derden toe
vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.

 

De
activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een
vereniging met een gelijkaardige, belangeloze doelstelling.

ARTIKEL 41

 

Voor alles wat in
deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen van toepassing.

 

Aldus
opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 22/08/2020 Te Essen.

 

Boeren Patrick Voorzitter

Duikclub De Buddy’s vzw


 


Zwanenlei
6


2950 Kapellen


Ondernemingsnummer:
0446.395.087 RPR Antwerpen


E-mail:info@debuddys.beWebsite:www.debuddys.be


 


 


 


 


 


AKTE BETREFFENDE DE BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN


 


 


 


 

 

De algemene vergadering nam op
za 23 Maart 2019

kennis van het ontslag als
bestuurder van:

 

Valcke Rudi,
Zwanenlei 6, 2950 Kapellen

 

 

 

De algemene vergadering nam op  za 28 februari 2015

           
kennis van het ontslag als
bestuurder van:

 

Provost Pascal

 

 

 

De algemene vergadering heeft op
za 15 februari 2014

           
tot
nieuwe bestuurder benoemd:

 

Van Eijndhoven
Michael, Frans Raatsstraat 34, 2920 Kalmthout

 

 

 

De algemene vergadering heeft op
za 23 maart 2019

tot nieuwe bestuurder benoemd:

 

De Voeght Thomas,
Nieuwstraat 106 bA002, 2910 Essen

 

 

 

De algemene vergadering heeft op
za 23 maart 2019

tot nieuwe bestuurder benoemd:

 

Van Zele Steve,
Calle irlanda 22, Algorfa (Spanje)

 

 

 

De algemene vergadering heeft op
za 22 augustus 2020

kennis genomen van het ontslag als bestuurder

 

van en meteen tot bestuurder herverkozen:

 

Boeren Patrick,
Mezendreef 14, 2910 Essen

 

 

 

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is hierdoor als volgt:

 

Boeren Patrick,
Mezendreef 14, 2910 Essen

Van Eijndhoven
Michael, Frans Raatsstraat 34, 2920 Kalmthout

 

De Voeght Thomas,
Nieuwstraat 106 bA002, 2910 Essen Van Zele Steve, Calle irlanda 22, Algorfa
(Spanje)

 

 

 

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het
bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan
niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

 

 

Te Essen, op 22/08/2020.............. ,

 

 

Boeren Patrick
Voorzitter

Duikclub De Buddy’s vzw


 


Zwanenlei
6


2950 Kapellen


Ondernemingsnummer:
0446.395.087 RPR Antwerpen


E-mail:info@debuddys.beWebsite:www.debuddys.be


 


 


 


AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM DE
VERENIGING TE VERTEGENWOORDIGEN


 


 

 

Uittreksel uit de statuten:

 

Onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het
individuele optreden van de voorzitter.

 

 

 

Het bestuursorgaan heeft op
za 22 augustus 2020

als voorzitter aangeduid:

 

Boeren Patrick,
Mezendreef 14, 2910 Essen

 

 

 

Te Essen, op 22/08/2020.............. ,

 

 

Boeren Patrick
Voorzitter