Gebruikerslogin

Huishoudregelement

1. Toetredingsvoorwaarden, lidmaatschap
Een kandidaat-lid dient aan de volgende voorwaarden te voldoen/
• Minimum 14 jaar oud zijn; • Medisch geschikt zijn om te duiken. Het kandidaat-lid dient hiervoor een medische fiche te laten invullen, conform de bepalingen van de federatie.
• Zwemvaardig  zijn.

2. Rechten en plichten van de leden
• Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden voor de datum die meegedeeld wordt door de Raad van Bestuur. Deze datum wordt ten minste twintig kalenderdagen op voorhand meegedeeld.
• Elk lid is individueel verantwoordelijk voor het tijdig binnenbrengen van zijn medische fiche. Zonder geldige medische fiche ben je niet verzekerd!
• Leden die of hun lidgeld niet tijdig betaald hebben of niet in orde zijn met hun medische fiche kunnen geweigerd worden bij clubactiviteiten (trainingen, clubduiken, …).
• Een duikboekje, logboekje, medische fiche en huishoudelijk reglement worden pas aan de leden overhandigd na betaling van het lidgeld. • Elk lid heeft het recht om het register in te zien waarin de statuten, verslagen van vergaderingen, ledenlijsten en correspondentie worden bijgehouden.
• Jaarlijks wordt minstens één Algemene Vergadering georganiseerd. Ieder effectief
lid wordt geacht deze vergadering bij te wonen of volmacht af te staan aan een ander lid.
• Alle leden voeren hun taken voor de club kosteloos uit.

Duikschool en trainingen
3. Cursussen
• Elk lid kan, indien hij aan de deelnemingsvoorwaarden van een bepaalde cursus voldoet, deelnemen aan desbetreffende cursus. Dit kan zowel in club- als in IADS-verband.
• Elk lid dat deelneemt aan een cursus ontvangt een programma waarop de extra kosten, de les- en eventuele examendagen worden vermeld. De deelnemer wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke aanwezig te zijn op deze dagen.
• Het organiseren van de cursussen tot en met D3 (modulair opleidingssysteem MOS) is een verantwoordelijkheid van de duikschoolverantwoordelijke. Contacteer hiervoor telkens de duikschoolverantwoordelijke.
• Alle hogere cursussen worden georganiseerd op provinciaal of nationaal vlak.

4. Zwembadreglement • Iedereen houdt zich ter beschikking van de instructeurs of de plaatsvervangende lesgevers tot de groepen zijn ingedeeld.
• De basisregels van het duiken dienen te worden toegepast in het zwembad: bv. masker niet op het voorhoofd, arm strekken bij het opstijgen, niet vooruit lopen met palmen, geen loodgordel dragen zonder palmen, …
• Nieuwe leden dienen ten laatste 3 maanden na het betalen van hun lidgeld over
eigen ABC-materiaal te beschikken.
• De leden worden geacht om, nadat ze clubmateriaal hebben gebruikt, dit materiaal ordelijk terug op te bergen in de kast op de voorziene plaatsen. Duikflessen worden na de training bij de materiaalverantwoordelijke of zijn afgevaardigde aangeboden indien een inhoud van 50 bar of minder wordt vastgesteld.
• Diegene die de kast in het zwembad opent is steeds eindverantwoordelijke voor orde en netheid.

5. Buitenproeven
• De buitenproeven worden georganiseerd op speciaal daarvoor voorziene scholingsduiken. Deze duiken zullen gepland worden samen met een aantal clubduiken. (zie agenda clubduiken).

Materiaal van de club
6. Verhuur van materiaal
• Materiaal is te huur in het clublokaal, na de trainingen. De huurprijzen van het materiaal en de duur van de huurperiode staan vermeld op het huurcontract.
• Bij de huur van het materiaal gelden de regels zoals aangegeven op het huurcontract.
• Bij laattijdig afleveren van het materiaal zullen er extra kosten aangerekend worden.
• Bij eventuele misbruiken zullen sancties genomen worden.
• Het huren van clubmateriaal gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid! Noch de Raad van Bestuur, noch de duikschoolverantwoordelijke, noch de materiaalmeester kunnen ooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren met clubmateriaal.
• Flessen worden door de club steeds tijdig gekeurd, materiaal wordt jaarlijks nagezien. Wie defecten vaststelt moet dit - voor ieders veiligheid - melden aan de materiaalmeester en of clubbestuur.

Clubduiken
7. Clubduiken
• Iedere duiker is verantwoordelijk voor de staat van zijn eigen materiaal.
• De planning van de clubduiken wordt tijdig meegedeeld aan alle leden, telkens met plaats en uur van afspraak en duikplaats en -uur.
• Duikers die zich aanbieden bij een clubduik kunnen slechts meeduiken als de duikleiding hierover positief beslist.
• Men dient zich steeds te houden aan de algemeen geldende duikregels.
• Men dient steeds de vereiste duikvergunning bij zich te hebben. De club aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien je, zelfs met een clubduik, duikt zonder vergunning.

Clubhuis
8. Openingsuren clubhuis
• Woensdag: na de zwembadtraining, tot 1.00u
• Vrijdag: na de zwembadtraining, tot 2.00u
• Let wel: dit geldt enkel als er zwembadtraining is!